داستان پسری است که حدود ۲۷۰ روز خود را قرنطینه کرده و در این مدت فقط مشغول دیدن فیلم و بازی کردن است. روز ۲۷۲ متوجه افرادی در خانه می شود و با آن ها درگیر می شود ولی در نهایت متوجه می شود تمام موجودات زاده ذهنش بوده اند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید