زن و مرد جوانی در جاده ای کوهستانی گیر افتاده اند و از پیرمرد راننده ای درخواست کمک می کنند. این اتفاق منجر به واقعه ای غیرقابل پیش بینی می شود.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید