گوشه ای از زندگی کودکان کار را در محله های فقیرنشین تهران روایت می کند.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید