ACTOR S01E01
S01E01
January 26, 2023 01:02:56
ACTOR S01E01
ACTOR S01E02
S01E02
February 2, 2023 00:52:57
ACTOR S01E02
ACTOR S01E03
S01E03
February 9, 2023 00:45:33
ACTOR S01E03
ACTOR S01E04
S01E04
February 16, 2023 00:49:19
ACTOR S01E04
ACTOR S01E05
S01E05
February 23, 2023 00:52:50
ACTOR S01E05
ACTOR S01E06
S01E06
March 2, 2023 00:45:30
ACTOR S01E06
ACTOR S01E07
S01E07
March 9, 2023 01:11:32
ACTOR S01E07
ACTOR S01E08
S01E08
March 16, 2023 00:43:46
ACTOR S01E08
ACTOR S01E09
S01E09
March 23, 2023 00:41:53
ACTOR S01E09
ACTOR S01E10
S01E10
March 30, 2023 00:44:52
ACTOR S01E10
ACTOR S01E11
S01E11
April 6, 2023 00:44:00
ACTOR S01E11
ACTOR S01E12
S01E12
April 13, 2023 00:45:50
ACTOR S01E12
داستان «آکتور» درباره زندگی پر فراز و نشیب چند بازیگر مستعد تئاتر است که بعد از پیشنهادی که به آن‌ها می‌شود زندگی‌شان دستخوش ماجراهایی پیچیده می‌شود.

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “آکتور”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 10 =