EYDI_hd S01E01
S01E01
July 18, 2024 00:39:52
EYDI_hd S01E01
EYDI_hd S01E02
S01E02
July 18, 2024 00:46:26
EYDI_hd S01E02
EYDI_hd S01E03
S01E03
July 18, 2024 00:37:45
EYDI_hd S01E03
EYDI_hd S01E04
S01E04
July 18, 2024 00:33:47
EYDI_hd S01E04
EYDI_hd S01E05
S01E05
July 18, 2024 00:57:37
EYDI_hd S01E05
EYDI_hd S01E06
S01E06
July 18, 2024 00:37:29
EYDI_hd S01E06
EYDI_hd S01E07
S01E07
July 18, 2024 00:47:25
EYDI_hd S01E07
EYDI_hd S01E08
S01E08
July 18, 2024 00:38:57
EYDI_hd S01E08
EYDI_hd S01E09
S01E09
July 18, 2024 00:48:37
EYDI_hd S01E09
EYDI_hd S01E10
S01E10
July 18, 2024 00:35:41
EYDI_hd S01E10
این مجموعه گفت و گو محور است و در هر قسمت امیرحسین قیاسی مقابل چهره‌های محبوب و خبرساز هنری می‌نشیند و با آنها گفت و گو می‌کند. اما نه یک گفت و گوی ساده، بلکه گفت و گویی غیرقابل پیش‌بینی!

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “عیدی اچ دی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =