Siahchale S01E01
S01E01
April 21, 2023 00:54:09
Siahchale S01E01
Siahchale S01E02
S01E02
April 28, 2023 00:55:30
Siahchale S01E02
Siahchale S01E03
S01E03
May 5, 2023 00:46:28
Siahchale S01E03
Siahchale S01E04
S01E04
May 12, 2023 00:48:43
Siahchale S01E04
Siahchale S01E05
S01E05
May 19, 2023 00:54:40
Siahchale S01E05
Siahchale S01E06
S01E06
May 26, 2023 00:48:44
Siahchale S01E06
Siahchale S01E07
S01E07
June 2, 2023 00:48:38
Siahchale S01E07
Siahchale S01E08
S01E08
June 9, 2023 00:46:59
Siahchale S01E08
Siahchale S01E09
S01E09
June 16, 2023 00:44:33
Siahchale S01E09
Siahchale S01E10
S01E10
June 30, 2023 00:46:35
Siahchale S01E10
Siahchale S01E11
S01E11
June 30, 2023 00:45:46
Siahchale S01E11
همه چیز از خط لوله نفت در یک خانه قدیمی شروع می‌شود. اعضای خانه وقتی متوجه می‌شوند که لوله نفت اصلی از زیرزمین خانه‌شان رد می‌شود تصمیم به فروش و درآمدزایی از طریق نفت می‌کنند. اما طولی نمی‌کشد تا ماجرا به دایره امنیت ملی کشیده می‌شود و…

Rate & Review

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیاه چاله”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =